Alapszabály

A 40/1964 számú Polgári Törvénykönyv 20. § f pontja értelmében megalapított

 Szlovákiai Magyar Internetes Portálok Szövetsége

jogi személyek érdekcsoportjának

ALAPSZABÁLYA

I. Cikkely

A szövetség megalakítása

 1. A Szlovákiai magyar internetes portálok szövetsége (a továbbiakban mint „Szövetség”) 2016. 12. 15-én az alakuló szerződés aláírásával alakult meg a 40/1964 számú Polgári Törvénykönyv 20. § f pontja értelmében.
 2. A Szövetség önálló jogi személy.
 3. A Szövetség határozatlan időtartamra alakul.

II. Cikkely 

A Szövetség elnevezése és székhelye

 1. A Szövetség elnevezése szlovák nyelven: Asociácia maďarských internetových portálov (AMIP)
 2. A Szövetség elnevezése magyar nyelven: Szlovákiai Magyar Internetes Portálok Szövetsége (SZMIPSZ)
 3. A Szövetség elnevezése angol nyelven: Association of Hungarian Websites in Slovakia (HWA)
 4. A Szövetség székhelye: Šulekova 4435/16, 811 06 Bratislava – Staré Mesto

III. Cikkely 

Tevékenységi köre és céljai

 1. A Szövetség célja a szlovákiai magyar kisebbség internetes honlapjai minőségének emelése, az internetes kommunikáció prosperitásának biztosítása és vonzerejének növelése, miként az információs és kommunikációs, illetve az ezekkel összefüggő szolgáltatások területén működő intézmények és társaságok versenyképességének támogatása is.
 2. A Szövetség fő célja, hogy együttműködjön az államigazgatással és az önkormányzatokkal, illetve az olyan országos szervezetekkel, amelyek az információs társadalom eszméinek művelésével és népszerűsítésével foglalkoznak, a témát és a nemzetiségi kultúra tematikáját érintő törvények előkészítése során. A Szövetség célja tagjai jogainak kollektív védelme, az internetes hír-, információs és multimediális portálok szerkesztői és munkatársai minőségi és szakmai fejlődésének elősegítése, az információs, kommunikációs és vezérlő technológiák, illetve az ezzel összefüggő szolgáltatások integrálása, valamint a szlovákiai magyar internetes médiumok minőségének növelése.
 3. A Szövetség tevékenységi köre:
  1. Kommunikációs platformot kialakítani és fenntartani a szlovákiai internetes hír-, információs és multimediális portálokat működtető társaságok és intézmények számára. 
  1. Az oktatási rendszer minden szintjén – ideértve az egész életen át tartó tanulást is – az oktatás célzott támogatása az információs, kommunikációs és vezérlő technológia területén, az oktatás rendszerszintű javítása érdekében mind annak tartalmát, mind formáját tekintve.
  1. Az információs, kommunikációs és vezérlő technológiák felhasználásával hozzájárulunk a szociális inklúzió növeléséhez, illetve a regionális diszparitás csökkentéséhez.
  1. Az információs, kommunikációs és vezérlő technológiák népszerűsítése a közép- és főiskolások, egyetemisták körében, illetve a széles nyilvánosság számára
  1. A tudatosság növelése az internetes portálok és információs, kommunikációs technológiák szektorában.
  1. Az információs, kommunikációs és vezérlő technológiák területén kimagasló munkafeltételek teremtésének az elősegítése.
  1. Az internetes portálok, információs, kommunikációs és vezérlő technológiák területén működő társaságok versenyképességének a fejlesztése érdekében a kutatás és a fejlesztés intenzív támogatása a nyilvános és a magánszektor együttműködésére alapozva.
  1. Az ismeretgazdaság kiépítésének segítése, valamint a tájékozottság növelése az információs társadalom fejlesztésének előnyeiről és irányulásáról.
 4. A Szövetség küldetésének és céljainak teljesítése főleg a következő tevékenységek révén valósul meg:
  1. konferenciák, kurzusok, iskolázások, szemináriumok, kulturális és sportesemények szervezése,
  1. előadói és nevelési tevékenység
  1. publikációs és kiadói tevékenység,
  1. együttműködés olyan országos és nemzetközi szervezetekkel, amelyek az IKT (információs és kommunikációs technológiák) problémakörével foglalkoznak,
  1. együttműködés az államigazgatással, az önkormányzatokkal, illetve az olyan országos szervezetekkel, amelyek az információs társadalom eszméinek művelésével és népszerűsítésével foglalkoznak,
  1. internetes információs portálok fejlesztése és működtetése, gondozása,
  1. közvetítő tevékenység az államigazgatással történő kommunikáció során,
  1. tanácsadás és konzultációs tevékenység,
  1. a Szövetség céljai elérését segítő projektek előkészítése és megvalósítása.

A Szövetség az itt feltüntetett tevékenységeket nem haszonszerzés céljából valósítja meg, de vállalkozói tevékenységet is folytathat, azonban csupán úgy, ha az összhangban van a Szövetség tevékenységi körével, illetve az ilyen tevékenységet lehetővé tevő jogosítvány alapján. A vállalkozói tevékenységből származó nyereséget az adózás után teljes egészében a Szövetség alaptevékenységére kell felhasználni, kivételt a Szövetség működését érintő költségek képeznek. A vállalkozói tevékenységből származó nyereséget nem lehet a Szövetség tagszervezetei, a Szövetség szerveinek tagjai és a Szövetség alkalmazottai javára felhasználni.

IV. Cikkely 

A Szövetségi tagság keletkezése és megszűnése

 1. A Szövetség alapító tagjai: az INFOCARD Limited, kft., a Spolok ANIMA Társaság, a Dunszt polgári társulás és a Családi Kör Egyesület, amely szervezetek egyetértenek a Szövetség tevékenységi körével.
 2. A Szövetség nyitott a tagság felé, minden hazai jogi személy a tagjává válhat, amely internetes portált működtet.
 3. A Szövetség rendes tagjává az válik, aki a következő feltételeknek eleget tesz:
 4. A Szövetség elnökének írásbeli kérvényt nyújt be, amelyben megindokolja, hogy miért szeretne a Szövetség tagja lenni, leírja, hogy milyen tevékenységet folytat majd, hogy tartalommal töltse meg a Szövetség céljait, és feltünteti annak a weboldalnak a címét, melyet működtet; a Szövetség elnöke köteles haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszteni a kérvényt.
 5. Befizeti a belépési tagdíjat.
 6. Megszűnik a Szövetség rendes tagjának lenni:
 7. Ha önként kilép a Szövetségből, és erről írásban értesíti a Szövetség elnökét. A tagság a kézbesítés napján szűnik meg.
 8. Akit a Közgyűlés kizár, miután a tagszervezet nem teljesítette vagy megszegte a tagság számára meghatározott kötelességeket, vagy a tagszervezet olyan tevékenységének következtében, mely ellentétben áll a Szövetség céljaival és alapszabályával. A tagszervezetnek a Szövetségből történő kizárásáról szóló javaslatot az indoklással együtt a Szövetség elnöke vagy a Szövetség Felügyelő Tanácsának elnöke terjeszti a Közgyűlés elé.
 9. A Szövetség tagszervezeteként működő jogi személy megszűnésével.
 10. A Szövetség kiiktatásával a jogi személyek érdekcsoportjának nyilvántartásából.
 11. A Szövetség székhelyének megfelelő megyei székhely járási bíróságán a Szövetségek nyilvántartásába történő beiktatás napján a Szövetség alapító tagjává válik annak mindegyik alapítója.

V. Cikkely 

A tagok jogai és kötelességei

 1. A Szövetség minden tagjának joga van: 
 2. aktívan részt venni a Szövetség munkájában,
 3. hozzászólni, javaslatokat tenni, kezdeményezésekkel előállni a Szövetség tevékenységét illetően a Szövetség szerveinek,
 4. információt kapni a Szövetség munkájáról,
 5. részt venni a Közgyűlésen,
 6. képviselői által szavazni, a Szövetség szerveibe tagokat választani,
 7. saját képviselőket javasolni a Szövetség szerveibe,
 8. kihasználni azokat az előnyöket és/vagy szolgáltatásokat, amelyeket a Szövetség a tagjai számára nyújt vagy közvetít,
 9. harmadik személlyel történő kapcsolat során használni a Szövetség elfogadott, belső dokumentuma által meghatározott megjelölését.
 10. A Szövetség minden tagja köteles: 
 11. mindent megtenni a Szövetség céljainak teljesítéséért, és ezzel a törekvéssel támogatni a Szövetség munkáját,
 12. a Szövetség küldetésével és céljaival összhangban lépni a nyilvánosság elé, a Szövetség jó hírnevét és érdekeit védeni, illetve érvényesíteni a Szövetségen belül és kívül is,
 13. betartani a Szövetség Alapszabályát, a Szövetség szerveinek határozatait, és minden jogi előírást, amely a Szövetségen belüli tevékenységét érinti,
 14. befizetni a Szövetség munkáját segítő tagdíjat a megállapított összegben és határidőben,
 15. a tagsági viszony létrejöttekor befizetni a Szövetségnek a belépő tagdíjat a megállapított összegben és határidőben,
 16. a tagsági viszony létrejöttétől számított 15 napon belül írásban elküldeni a Szövetség elnökének az új tagszervezet kézbesítési címét és az e-mail címét.

VI. Cikkely 

A Szövetség szervei és hatáskörük meghatározása

 1. A Szövetség szervei a következők: 
 2. Közgyűlés
 3. Végrehajtó Tanács
 4. Felügyelő Tanács

VI. A. Cikkely 

Közgyűlés

 1. A Közgyűlés a Szövetség legfelsőbb szerve, melyet a Szövetség összes tagszervezetének a képviselői alkotnak. A Szövetség tagszervezeteinek jogait és kötelességeit a Közgyűlésen a tagszervezet statutáris képviselője, illetve az általa felhatalmazott személy képviseli, illetve látja el, a felhatalmazás írásos formában és közjegyző által hitelesített aláírással érvényes.
 2. A Rendes Közgyűlést a Szövetség elnöke hívja össze, írásos meghívót küld legalább 15 nappal a Rendes Közgyűlés megtartása előtt, legalább egyszer egy naptári évben, mindig legkorábban 6 hónappal az előző naptári év végét követően. Írásos meghívónak számít a faxon vagy e-mailen küldött is, a küldemény megérkezésének személyes megerősítésével. A meghívó mellé csatolni kell azoknak a dokumentumoknak a másolatát, amelyek a Közgyűlés témáját képezik.
 3. A Rendkívüli Közgyűlést a Szövetség elnöke hívja össze:
 4. a Felügyelő Tanács kérvénye alapján, amelyet a Felügyelő Tanács elnöke ír alá, és amely és a Felügyelő Tanács határozatán alapul,
 5. a Rendes vagy a Rendkívüli Közgyűlés határozata alapján, amely megjelöli a Rendkívüli Közgyűlés időpontját is,
 6. a Szövetség tagszervezetei legkevesebb 30%-ának írásos kérvénye alapján.

A Rendkívüli Közgyűlést ezen cikkely a) és c) pontja szerint a Szövetség elnöke köteles írásos meghívók küldésével összehívni, mégpedig úgy, hogy a Rendkívüli Közgyűlés a kérvény kézbesítésétől számított 15 napon belül megvalósuljon.

Amennyiben a Szövetség elnöke nem teljesíti a kötelességét, és nem hívja össze a Rendes vagy a Rendkívüli Közgyűlést, akkor a Szövetség Felügyelő Tanácsa elnökének áll jogában megtenni ezt, mégpedig úgy, hogy az előző bekezdésben feltüntetett 15 napos határidőt betartsa.

 • A Közgyűlést a Szövetség elnöke vagy más, általa felhatalmazott személy készíti elő és vezeti.
 • A Közgyűlés akkor határozatképes, amennyiben a Szövetség minden tagjának legalább 50%-a jelen van.
 • Sürgős esetekben és idő hiányában a tagszervezetek hozhatnak határozatot a Közgyűlésen kívül is (per rollam). Ilyen esetben a Szövetség elnöke, vagy más, általa felhatalmazott személy elküldi a Közgyűlésre készített határozatjavaslatot [U1] és más fontos iratokat a Szövetség minden tagszervezete számára véleményezésre annak a határidőnek a megadásával, ameddig vissza kell küldeniük írásos formában a véleményüket (írásos formának számít a faxon vagy e-mailben elküldött vélemény is, a kézbesítés igazolásával). Amennyiben a Szövetség tagszervezete a megállapított határidőn belül nem válaszol, az azt jelenti, hogy a határozatjavaslattal egyetért. A per rollam szavazás esetén a határozatképesség feltétele akkor tekinthető teljesítettnek, ha a szavazásban a Szövetség minden tagjának több mint fele részt vesz. A szavazás elektronikus módon is történhet. Miközben a szavazók jelenlévőnek számítanak.
 • A Szövetség minden rendes tagjának egy szavazata van.
 • A Közgyűlés akkor képes határozat elfogadni, amennyiben:
 • a döntéshozatal során egyetért az alapító tagok abszolút többsége és a Szövetség jelenlévő rendes tagjainak kvalifikált kétharmados többsége
  • az alapszabály elfogadását, változtatását és kiegészítését illetően,
  • a Szövetség új tagjának felvételét illetően,
  • a Szövetségből történő kizárást illetően,
  • a Szövetség megszüntetését, és amennyiben a Szövetséget likvidálás során szüntetik meg, a likvidáló személyének kinevezését illetően.
 • a döntéshozatal során egyetért az alapító tagok abszolút többsége és a Szövetség jelenlévő rendes tagjainak abszolút többsége – más ügyekben.
 • A Közgyűlés lefolyása:
 • A Közgyűlésen jelenlévő személyek beírják a teljes nevüket, illetve az általuk képviselt szervezet nevét a jelenléti ívbe. A jelenléti ív a Közgyűlés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.
 • A Közgyűlés megnyitását követő első pont a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének, illetve a szavazatszámlálással megbízott személynek a megválasztása. A jegyzőkönyvvezető szerepe abban áll, hogy elkészíti a jegyzőkönyvet a Közgyűlés lefolyásáról és a Közgyűlés által elfogadott konklúziókról-határozatokról. A jegyzőkönyv hitelesítőjének szerepe abban áll, hogy a jegyzőkönyvben feltüntetett, a Közgyűlés lefolyásáról és a Közgyűlés által elfogadott konklúziókról-határozatokról tett megállapításokat hitelesíti. Az a jegyzőkönyv, melyet nem írt alá a Szövetség elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője, érvénytelen. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés lezajlását követő hét napon belül el kell készíteni.
 • A jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének, illetve a szavazatszámlálással megbízott személynek a megválasztását követően kezdődik a Közgyűlésen résztvevő tagok tárgyalása.
 • A Közgyűlésen nyilvános szavazás folyik, kivéve a személyes kérdéseket, ezek esetében titkos szavazás dönt.
 • A Közgyűlés kompetenciájába főleg a következők tartoznak:
 • az alapszabály megváltoztatása vagy kiegészítése,
 • a Szövetség megszüntetése, illetve a megszüntetés formájának meghatározása, a likvidáló személy kinevezése és visszahívása, amennyiben a Szövetséget likvidálás során szüntetik meg,
 • a Szövetség új tagjának felvétele,
 • a Szövetségből történő kizárás,
 • a Szövetség Felügyelő Tanácsa tagjainak megválasztása, kivéve a delegáltakat, és funkciójuk kezdő időpontjának megállapítása,
 • a Szövetség stratégiai irányának, programjának és költségvetésének az elfogadása, melyeket a Szövetség elnöke terjeszt elő,
 • a Szövetség tevékenységéről és gazdálkodásának eredményéről szóló beszámoló, illetve az éves könyvelési zárás elfogadása, melyeket a Szövetség Felügyelő Tanácsának elnöke terjeszt elő,
 • a belépő, illetve a Szövetség működéséhez hozzájáruló éves tagsági díj nagyságáról, és a díjak befizetésének módjáról történő döntés.

VI.B Cikkely 

Végrehajtó szerv (igazgatótanács)

 1. Az igazgatótanács az Egyesület végrehajtó szerve, amely tevékenységéről az Egyesület közgyűlésének tartozik elszámolással. A Közgyűlés ülései között irányítja az Egyesület tevékenységét.
 • Az igazgatótanácsnak legalább három tagból kell állnia. Az üléseket a társulás igazgatótanácsának tagjai által választott elnök hívja össze és vezeti. Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van az ülésen. Az igazgatótanács határozatait a jelenlévő tagok többségével hozza.
 • Különösen:
  • irányítja és biztosítja az Egyesület tevékenységét
  • összehívja és előkészíti a közgyűlés munkájának tartalmát
  • elkészíti a társulás tevékenységi tervét, tevékenységi jelentését, költségvetési tervezetét és vezetői jelentését
  • dönt az egyesület tagjainak felvételéről és kizárásáról
  • dönt az Egyesület feloszlásáról, ha az Egyesület közgyűlése három hónapon belül nem ül össze, hogy döntsön az Egyesület feloszlásáról
  • ha úgy dönt, hogy az egyesületet felszámolással szünteti meg, felszámolót nevez ki.
 • Az egyesület igazgatótanácsa a tevékenységének biztosítása érdekében:
  • titkárság felállítása
  • kinevez egy titkárt vagy egy titkárt. Ez utóbbi nem lehet az igazgatótanács tagja.

VI.C Cikkely 

Felügyelőbizottság

 1. A felügyelőbizottság az egyesület felügyeleti szerve. Közvetlenül az Egyesület közgyűlésének tartozik elszámolással. A felügyelőbizottság három tagból áll, beleértve az elnököt is.
 • A felügyelőbizottság tagjai a következők:
  • az egyesület egyik alapító tagja
  • két választott tag, akik közül legalább egy az üzleti szektort képviseli
 • Az e cikk 2. pontjának d) alpontjában említett felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja az egyesület tagjai által javasolt személyek közül. A felügyelőbizottság tagja az egyesület tevékenységi területén tevékenykedő természetes személy lehet. A felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó jelöltjavaslatokat az egyesület tagjai legkésőbb 3 nappal a közgyűlés azon tervezett ülése előtt, amelyen a felügyelőbizottság megválasztására sor kerül, megküldik az egyesület elnökének. Az egyesület elnöke köteles a felügyelőbizottsági tagjelöltek listáját legkésőbb a közgyűlés tervezett időpontja előtt 2 nappal megküldeni az egyesület valamennyi tagjának.
 • A felügyelőbizottság hivatali ideje öt év. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, a felügyelőbizottság elnöke erről a tényről haladéktalanul tájékoztatja az egyesület elnökét, aki köteles a következő közgyűlés napirendjére tűzni a hiányzó felügyelőbizottsági tagok megválasztását a hivatali idő hátralévő részére.
 • A felügyelőbizottság tagjai első ülésükön maguk közül megválasztják a felügyelőbizottság elnökét, aki a felügyelőbizottság nevében eljár az egyesület többi szerve felé. A felügyelőbizottság elnöke jogosult arra, hogy 30 napot meghaladó ideiglenes akadályoztatása esetén a felügyelőbizottság egy másik tagját bízza meg feladatainak ellátásával.
 • A felügyelőbizottság első ülését az elnök a megválasztását követő 30 napon belül hívja össze. A felügyelőbizottság üléseit évente legalább egyszer az elnök hívja össze írásbeli meghívóval, amelyet a felügyelőbizottság tervezett ülése előtt legalább 7 nappal a felügyelőbizottság tagjainak kézbesítenek, megjelölve az időpontot, a helyszínt és a napirendet.
 • A felügyelőbizottság tagjai jogosultak betekinteni az egyesület tevékenységével kapcsolatos valamennyi dokumentumba és nyilvántartásba, és ellenőrzik, hogy a számviteli nyilvántartások a jogszabályoknak, az alapszabálynak és a közgyűlés utasításainak megfelelően vannak-e vezetve, és megfelelnek-e a tényeknek.
 • A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagjának abszolút többsége jelen van. A határozathozatalhoz a jelenlévő tagok abszolút többségének jóváhagyása szükséges.
 • A felügyelőbizottságról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet egy választott jegyzőkönyvvezető készíti el, és a felügyelőbizottság valamennyi jelenlévő tagja aláírja. A jegyzőkönyv szövegével való egyet nem értés esetén az egyet nem értést a szövegben fel kell tüntetni az azt kifejező tag nevével együtt.
 1. A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik különösen:
 • A közgyűlési határozatok végrehajtásának, az ügyvezetők tevékenységének ellenőrzése,
 • Az egyesület irányításának ellenőrzése,
 • Felhívja a figyelmet az egyesület tevékenységében és irányításában tapasztalható hiányosságokra, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre,
 • Javaslat a közgyűlés összehívására az egyesület elnökének szóló felhívás kézbesítésével
 1. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
 • a felügyelőbizottság hivatali idejének lejártakor, de nem az új felügyelőbizottság megválasztása előtt,
 • a Felügyelőbizottság tagjának írásbeli lemondásával, a lemondás a Felügyelőbizottság elnökének vagy az Egyesület elnökének történő kézbesítés napján.
 • az egyesület közgyűlésén jelenlévő tagok többségével történő felmentéssel,
 • a felügyelőbizottság valamely tagjának halála.

VI.D Cikkely 

Jogszabályban előírt szerv

 1. Az egyesület alapszabály szerinti szerve az egyesület elnöke és alelnöke. Az egyesület elnöke és az egyesület törvényes képviselője az egyesület tevékenységének tárgyát képező területen tevékenykedő, jogképes és jó hírnevű természetes személy lehet. Az elnököt és az alelnököt a közgyűlésen elfogadott határozattal választják meg.
 • Az egyesület törvényes képviselői a közgyűlés határozatával felmenthetők tisztségükből.
 • A Szövetség elnökének hivatali ideje öt év.
 • A társulás alelnökének hivatali ideje két év.
 • Az egyesületet mindig mindkét törvényes képviselő képviseli és aláírja. Az egyesület nevében történő aláírás úgy történik, hogy az aláíró törvényes képviselő aláírását az egyesület nyomtatott vagy írott nevéhez csatolják, feltüntetve nevét és tisztségét.
 • Az egyesület törvényes képviselőinek hatásköre különösen a következőkre terjed ki:
  • Az egyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló jelentések elkészítése, majd azok benyújtása a felügyelőbizottsághoz,
  • Az egyesület felügyelőbizottsága számára készült dokumentumok előkészítése,
  • Kapcsolatok és partnerek szerzése az egyesület célkitűzéseinek előmozdítása érdekében,
  • Részvétel az állammal folytatott tárgyalásokon,
  • A projektek végrehajtásának koordinálása,
  • Az egyesület tevékenységének szervezése – polgári jogi, kereskedelmi jogi és munkajogi kapcsolatok megkötése harmadik felekkel,
  • Az Egyesület közgyűlése által rábízott feladatok ellátása,
  • Döntés olyan ügyekben, amelyek az alapszabály szerint nem tartoznak egyik szerv hatáskörébe sem,
  • A munkáltatói jogok gyakorlása a munkaügyi kapcsolatokban,
  • Biztosítja az egyesület könyvelésének megfelelő vezetését,
  • Az egyesület napi tevékenységeinek és napirendjének irányítása,

 • A törvényes képviselő funkciója megszűnik:
  • A hivatali idő lejártakor, de legkorábban az új törvényes képviselő megválasztása után,
  • az egyesület felügyelőbizottságának elnöke a törvényes képviselő lemondásáról szóló írásbeli nyilatkozat kézhezvételének napján; a felügyelőbizottság elnöke haladéktalanul tájékoztatja erről a tényről az egyesület valamennyi tagját, és ideiglenesen felhatalmazza a tagok egyikét a törvényes képviselő feladatának ellátására,
  • a cselekvőképesség korlátozásáról vagy megvonásáról szóló jogerős bírósági határozat,
  • a jó hírnév elvesztése (a hivatali feladatok ellátásával összefüggésben elkövetett szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték),
  • a törvényes képviselő halálával.


VII Cikkely 

A tulajdonjogi rendszerek meghatározása

 1. Az Egyesület önálló gazdasági egység, amely a vagyonával az általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak megfelelően gazdálkodik a gazdálkodási elvek és a közgyűlés által az adott naptári évre jóváhagyott költségvetés alapján.
 • Az egyesület vagyona a következőkből áll:
 • az alapító tagsági díj és az egyesületi tagok által az egyesület tevékenységeihez fizetett tagsági hozzájárulások,
 • magán- és állami támogatások és segélyek,
 • adományok és meghatározott vagy általános célokra szánt, vissza nem térítendő kölcsönök,
 • az állami költségvetésből és a helyi önkormányzatok költségvetéséből származó támogatások,
 • az egyesület gazdasági tevékenységéből származó jövedelem,
 • egyéb kifizetések a közgyűlés döntése szerint,
 • egyéb pénzügyi és anyagi hozzájárulások,
 • immateriális javak, például szellemi tulajdon,
 • tárgyi eszközök.
 • Az egyesület összes pénzeszközeit – kivéve azokat, amelyeket az egyesületnek azzal a feltétellel biztosítanak, hogy azokat külön számlán tartják – egyetlen bankszámlán kell tartani.
 • A letétbe helyezett, átutalt és rendelkezésre bocsátott pénzeszközök, az ingó és ingatlan vagyon, valamint az egyesület tevékenysége során szerzett ingó és ingatlan vagyon az egyesület tulajdonát képezik.
 • Az egyesület vagyona kizárólag a céljának megvalósítására használható fel. E célból a társulás éves költségvetést készít, könyvelést vezet bevételeiről és kiadásairól, valamint éves beszámolót készít gazdasági eredményéről.
 • Az Egyesület kiadásai főként a következőkből állnak:
  • Az egyesület vagyonának megőrzése és gyarapítása,
  • Az egyesület működése és igazgatása,
  • Az egyesület népszerűsítése,
  • Az egyesület tevékenységével kapcsolatos személyzeti költségek,
  • Az egyesület céljaival összhangban álló eszközök beszerzése.
 • A Szövetség elnöke és alelnöke felelős a Szövetség megfelelő irányításáért.

VIII Cikkely 

Az egyesület feloszlása és az egyesületi vagyon elidegenítése

 1. Az egyesület feloszlását a feloszlatás előzi meg.
 • Az egyesületet feloszlatása:
  • az egyesület feloszlatásáról szóló közgyűlési határozat alapján az egyesület feloszlatásáról szóló közgyűlési határozatban meghatározott időpontban és módon, egyébként a határozat elfogadásának időpontjában,
  • a hatóság vagy a bíróság által az egyesület feloszlatásáról hozott határozatban meghatározott feloszlatási időpontban, egyébként pedig azon a napon, amikor a határozat jogerőre emelkedik,
  • a közgyűlés döntése egy másik egyesülettel való egyesülésről, az egyesület szétválásáról vagy valamely társasági formává történő átalakításáról.
 • Ha egy egyesület kereskedelmi társasággá alakul át, vagy ha egy másik egyesülettel egyesül vagy összeolvad, a megszűnt egyesület vagyona a jogutód kereskedelmi társaságra vagy egyesületre száll át. Az egyesület szétválásakor a feloszlott egyesület tőkéje az újonnan alakult társaságra vagy egyesületre száll át abban az arányban, ahogyan a feloszlott egyesület nettó vagyona átment rájuk. Az egyesület felszámolással történő megszűnésekor az egyesületet fel kell számolni. A felszámoló kinevezéséről és felmentéséről a közgyűlés dönt. A felszámolás befejezésekor a felszámolási egyenleget ki kell egyenlíteni. Az egyesület felszámolással vagy anélkül történő megszűnésére a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.
 • Az egyesületnek az e cikk (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti feloszlása esetén:
  • az apportált ingatlanokat vagy adományozási szerződéssel, vagy jelképes vételárért kötött adásvételi szerződéssel visszaszállítják az egyesületbe apportáló tagnak. Ebben az esetben az egyesületnek az egyesületi nyilvántartásból való törlésére irányuló kérelem benyújtása előtt a vonatkozó szerződést alá kell írni és be kell jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba,
  • a beillesztett ingóságot vagy ajándékozási szerződéssel, vagy jelképes vételárért kötött adásvételi szerződéssel visszaszállítják a társulásba beillesztő tagra,
  • az egyesület tevékenységéből származó vagyonról a közgyűlés dönt.
 • Az egyesület az illetékes hatóság által az egyesületi nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.
 • a tag kizárása az egyesületből,
 • a tag kilépése az egyesületből,
 • az egyesület tagjának minősülő jogi személy jogutód nélküli megszűnése,
 • a tagnak nincs jogi joga az általa az egyesület vagyonába bármilyen módon bevitt pénzeszközök vagy egyéb ingó vagy ingatlan vagyon visszaszolgáltatására. 

IX Cikkely 

Kezdeti tagsági díj és tevékenységi tagsági díjak

 1. Az Egyesület tagja vállalja, hogy évente tagdíj formájában hozzájárul az Egyesület tevékenységéhez és az Egyesület igazgatásával kapcsolatos költségekhez.
 • Az új tag a tagsági díjon felül vállalja egy kezdeti tagdíj megfizetését, amelyet az Egyesület tevékenységére és adminisztrációjára kell fordítani.
 • Az induló tagdíj és a tevékenységi díj összegéről és esedékességéről az adott naptári évre vonatkozóan a közgyűlés határozattal dönt.

X Cikkely 

Az alapszabály módosítására irányuló javaslat

Az Egyesület bármely tagja és a Felügyelőbizottság tagja jAz Egyesület bármely tagja és a Felügyelőbizottság tagja javaslatot tehet ezen Alapszabály módosítására vagy kiegészítésére. A közgyűlés dönt az alapszabály módosításáról.

XI Cikkely 

Záró rendelkezések

 1. Ezt az alapszabályt az alapító tagok 2016. december 15-én az alapító okirat aláírásával hagyták jóvá.
 2. Az alapszabály közgyűlés által jóváhagyott módosításai az alapszabály szerves részét képezik.  

Kelt Pozsonyban, 2016.12.15.

PDF (szlovák nyelven)